Từ vựng tiếng Trung chủ đề gia đình

Tổng hợp từ vựng tiếng Trung chủ đề gia đình

Cách xưng hô đối với gia đình trong tiếng Trung:

 1. Bố: 父亲 /Fùqīn/ – 爸爸 /Bàba/

 2. Mẹ: 母亲 /Mǔqīn/ – 妈妈 /Māma/

 3. Vợ : 妻子 /Qīzi/ – 老婆 /Lǎopó/

 4. Chồng: 丈夫 /Zhàngfu/ – 老公 /Lǎogōng/

 5. Con trai : 儿子 /Érzi/

 6. Con dâu: 媳妇 /Xífù/

 7. Cháu trai nội: 孙子/ Sūnzi/

 8. Cháu gái nội: 孙女 /Sūnnǚ/

 9. Con gái : 女儿 /Nǚ’ér/

 10. Con rể : 女婿 /Nǚxù/

 11. Cháu trai ngoại: 外孙 /Wàisūn/

 12. Cháu gái ngoại: 外孙女 /Wàisūnnǚ/

 1. Anh trai: 哥哥 /Gēgē/

 2. Chị dâu: 大嫂 /Dàsǎo/

 3. 15.Em trai: 弟弟/Dìdì/

 1. Em dâu: 弟妹 /Dìmèi/

 2. Cháu trai/cháu gái (gọi bạn bằng bác, chú) 侄子/侄女 /Zhízi/Zhínǚ/

 3. Cháu trai/cháu gái (gọi bạn bằng cô) 舅侄/舅侄女 /Jiù zhí/Jiù zhínǚ/

 1. Chị gái: 姐姐 /Jiějie/

 2. Anh rể: 姐夫 /Jiěfū/

 3. Em gái: 妹妹 /Mèimei/

 4. Em rể: 妹夫 /Mèifū/

 5. Cháu trai/cháu gái (gọi bạn là cậu): 外甥/外甥女 /Wàishēng/Wàishēngnǚ/

 6. Cháu trai/cháu gái (gọi bạn là Dì): 姨侄/姨侄女 /Yí zhí/Yí zhínǚ/

 7. Bố chồng: 公公 /Gōnggōng/

 8. Mẹ chồng: 婆婆 /Pópo/

 9. Bố vợ: 岳父 /Yuèfù/

 10. Mẹ vợ: 岳母 /Yuèmǔ/

 11. Ông thông gia: 亲家公 /Qìngjiā gōng/

 12. Bà thông gia: 亲家母 /Qìngjiāmǔ/

Cách xưng hô họ hàng bên nội trong tiếng Trung:

 1. Ông nội: 爷爷 /Yéye/

 2. Bà nội: 奶奶 /Nǎinai/

 3. Bác trai(anh trai của bố): 伯父 /Bófù/

 4. Bác dâu: 伯母 /Bómǔ/

 5. Chú(em trai của bố): 叔父 /Shūfù/

 6. Thím: 婶婶 /Shěnshen/

 7. Anh em họ (con của anh, em trai bố): 堂哥/姐/弟/妹 /Táng gē/jiě/dì/mèi/

 8. Bác gái/cô (chị, em gái của bố): 姑妈 /Gūmā/

 9. Bác/chú rể: 姑夫 /Gūfu/

 10. Anh em họ (con của chị, em gái bố): 表哥/姐/弟/妹 /Biǎo gē/jiě/dì/mèi/

Cách xưng hô đối với họ hàng bên ngoại trong tiếng Trung:

 1. Ông ngoại: 外公 /Wàigōng/

 2. Bà ngoại: 外婆 /Wàipó/

 3. Cậu(anh, em trai của mẹ): 舅舅 /Jiùjiu/

 4. Mợ: 舅妈 /Jiùmā/

 5. Anh em họ (con của anh, em trai của mẹ): 表哥/姐/弟/妹 /Biǎo gē/jiě/dì/mèi/

 6. Dì(chị, em gái của mẹ): 姨妈 /Yímā/

 7. Chú(chồng của dì): 姨夫 /Yífu/

 8. Anh em họ (con của chị, em gái của mẹ): 表哥/姐/弟/妹 /Biǎo gē/jiě/dì/mèi/

 9. Mẹ kế: 继母/Jìmǔ/ – 后妈 /Hòumā/

 10. Bố dượng: 继父 /Jìfù/ -后父 /Hòufù/

 11. Họ hàng: 亲戚 /Qīnqi/

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG CHINESE LINK

Học tiếng trung free tại đây:

youtube

fapge facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *