Phân biệt 走 và 去

Phân biệt 走 và 去 như thế nào?
Phân biệt 走 và 去:
Đều mang nghĩa là đi, tuy nhiên cách sử dụng 2 từ này sẽ có một số điểm khác biệt:
⭕️ “走(zǒu)” nhấn mạnh vào hành động đi và cách bạn thể hiện hành động, khả năng đi lại (đi bằng chân) của bạn. Khi dùng 走 thì bạn không cần nói bạn đang đi đến đâu vì trọng tâm chỉ là chỉ hành động bạn ĐI thôi.
我们自己走过来的 /wǒmen zìjǐ zǒu guò lái/
Chúng tôi tự đi đến đây.
孩子会走了。/hái zi huì zǒu le/
Đứa bé biết đi rồi.
❌ Không nói: 我孩子会去了
⭕️ Khi sử dụng “去 (qù),” bạn phải nói nơi bạn đến, một địa điểm cụ thể vì động từ 去 nhấn mạnh vào địa điểm, đích đến.
你去哪儿?/nǐ qù nǎr/
Bạn đi đâu?
❌ Không nói: 你走哪儿?
我去银行。 /wǒ qù yínháng/
Tôi đi ngân hàng.
🌟 去 qù và 走 zǒu đều có thể dùng trong cách nói giảm nói tránh việc chết đi rồi.
昨天晚上,她奶奶走/去了。
/zuó tiān wǎn shang tā nǎi nai zǒu le/
Tối qua, bà nội cô ấy đi rồi.
TÓM LẠI Phân biệt 走 và 去
走: ĐI KHÔNG XÁC ĐỊNH
去: ĐI XÁC ĐỊNH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *